Tomke-toer

Dûnsjen, sjongen en moaie ferhalen! Yn septimber 'toert' Tomke wer troch Fryslân mei ferskate foarstellingen. Hjirûnder in foarpriuwke fan de foarstellingen. Dat it feest wurdt is wis!

Swinge mei it wetter

Oeral om ús hinne is wetter. En yn wetter sit muzyk :-)
Dochst mei? Tegearre mei Janneke Brakels sille wy op syk nei it wetter om ús hinne en dêr meitsje wy lekker muzyk by. Swinge op in ferske oer de golven of mei-inoar in ferske oer wetter drinke útbyldzje. 
Janneke nimt har gitaar mei en dan meitsje wy der in gesellich muzikaal feestje fan, dêr'tst net by stil hoechst te sitten!

Dûnsje mei Tomke

Hast elk bern wol graach beweegje op muzyk. Kom en dûnsje mei mei Tomke en Danswil! Lekker dûnsje op muzyk foar alle bern fan 0 o/m 6 jier. Willy van Assen (fan Danswil) slút hjirby oan by it tema fan Tomke yn 2023: 'wetter'. Komst ek?

Aventoer op it wetter

Tomke en Romke meitsje in boat yn 'e tún.
Dêrmei sille se te farren en te fiskjen.
Mar se fange net allinnich fisken.
En… der komt immen op besite, o help!

'Aventoer op it wetter' is in foarstelling fan skriuwster Geartsje Douma. De foarstelling sit net yn de Tomke-toer yn de biblioteken, mar is wol te boeken troch pjutteboartersplakken en bernedeiferbliuwen. Geartsje komt del mei in koffer fol mei muzykinstruminten en de Tomke-poppen. Mei de poppen en de bern wurdt it ferhaaltsje útspile. Ek wurdt der muzyk makke, songen en der is romte foar beweging.

Wannear komt Tomke by dy yn 'e buert?

Tomke toert mei boppensteande foarstellingen by de biblioteken del. Wolst mei dyn pjut nei in foarstelling? Sjoch hjir foar it programma!

Programma Tomke-toer

Wolsto Tomke ek op dyn feestje?

Dat kin! Foar mear ynformaasje en it meitsjen fan in reservearring stjoerst in mailtsje nei ynfo@tomke.frl.