Ferhaaltsjes foar pjutten, ynformaasje foar grutten!

Tomke belibbet mei syn hûntsje Romke, it buorfamke Yana Yu en Kornelia de Kangeroe aventoeren dy’t ticht by it deistich libben fan pjutten steane.

Mear oer Tomke

Hy komt, hy komt...!

It is wer safier, de Sinteklaastiid is oanbrutsen! De pipernuten en sûkeladeletters lizze allang yn 'e winkel, mar no is de bêste man dan ek écht ûnderweis nei ús lân. En fan sneon ôf oan kin de skoech wer op set wurde! Wol sa leuk fansels om dat mei in selsmakke skoech te dwaan! Sjoch dêrfoar, en foar allegear oare leuke nifelwurkjes, rymkes, ferskes en noch folle mear, gau fierder op de webside. Protte wille! 

Tomke foar thús

Krijsto de Tomke
nijsbrief al?

Lit dyn mailadres achter en bliuw op ’e hichte fan it Tomke-nijs! 

Tomke ferskes

Lês it temaboekje: 'Lekker spatterje!'

Yn nûmer 27 fan it Tomke temaboekje steane wer in protte ferhaaltsjes, ferskes, puzels en noch folle mear... 

Tomke temaboekje besjen

Tomke foar thús

Tomke wol de (Fryske) taalûntwikkeling fan pjutten op in boartlike wize stimulearje. Wolsto thús mei dyn pjut ek mei Tomke oan ’e slach? Dat kin hiel maklik mei de Tomke-materialen: ferhaaltsjes, filmkes, ferskes, nifelwurkjes ... allegear hjir te finen!

Tomke foar thús

Tomke foar professionals

Wolsto as professional mei Tomke wurkje? Yn de Tomketeek fynsto allerhanne materialen om yn dyn groep mei it Frysk oan ’e slach te gean.

Mear ynfo