Ferhaaltsjes foar pjutten, ynformaasje foar grutten!

Tomke belibbet mei syn hûntsje Romke, it buorfamke Yana Yu en Kornelia de Kangeroe aventoeren dy’t ticht by it deistich libben fan pjutten steane.

Mear oer Tomke

Tomke bestiet 25 jier!

It is him net oan te sjen, mar Tomke bestiet dit jier 25 jier. Dizze moanne is Tomke-feestmoanne! Der binne alderhande feestlike nije produkten fan Tomke te finen yn de winkel en op de websjop en op dit stuit 'toert' Tomke mei de wurkwinkels troch Fryslân hinne. En it prachtige Tomke-feestkofferke fleant de doar út nei alle pjutteboartersplakken en bernedeiferbliuwen!

Lês mear

Krijsto de Tomke
nijsbrief al?

Lit dyn mailadres achter en bliuw op ’e hichte fan it Tomke-nijs! 

Tomke spultsjes

Lês it temaboekje: 'Ien, twa, los!'

Yn nûmer 24 fan it Tomke temaboekje steane wer in protte ferhaaltsjes, ferskes, puzels en noch folle mear... 

Tomke temaboekje besjen

Tomke-foarlêsfideo's

Tomke foar thús

Tomke wol de (Fryske) taalûntwikkeling fan pjutten op in boartlike wize stimulearje. Wolsto thús mei dyn pjut ek mei Tomke oan ’e slach? Dat kin hiel maklik mei de Tomke-materialen: ferhaaltsjes, filmkes, ferskes, nifelwurkjes ... allegear hjir te finen!

Tomke foar thús

Tomke foar professionals

Wolsto as professional mei Tomke wurkje? Yn de Tomketeek fynsto allerhanne materialen om yn dyn groep mei it Frysk oan ’e slach te gean.

Mear ynfo