Tomke yn 'e bistetún

1. Kom mei
2. De sjiraffe
3. Hoi Pappegaai
4. Ferkâlden oaljefant
5. Lama
6. Hopla mei de bal
7. De iisbear
8. De aap
9. Liuw