Kwek Kwek Minemyn

1. Bijke
2. Fiskje yn it wetter
3. De protter op ús dak
4. Bistemuzykkorps
5. Tys Tekkel
6. Ingeltsje Pingeltsje
7. Flinterke fleugelstip
8. In hijke en in sijke
9. Tillefoan foar Moltsje Mol
10. Himmeldei
11. Wurklietsje foar bijen
12. Hintsje Tokkitok
13. Kninedûns
14. Miggefangersliet
15. Kokeapersferske
16. Hazze-slakke-petear
17. De wiggel-waggel-wibelbear
18. Lytse swarte hûn
19. Flinterke nim my mei
20. Sweltsjes
21. Efter de pleats
22. Stek de Stikelbaarch
23. Hintsje Kokkelintsje
24. Kweklietsje
25. Mûzedûns
26. Kees Kikkert
27. Ealjebij