Hantsjes yn 'e hichte

1. Yn 'e moanneskyn
2. Suze Nane Poppe
3. Hantsjes yn 'e hichte
4. Yn bad
5. Foppe
6. Oaljefantsje yn 'e bosk
7. Hop, hop, hop
8. Flip, flap, flinterke