Earst dit, dan dat

1. Tomke mantsje altyd blier
2. Post
3. Oanklaaie
4. In tinte
5. Ofwaskje